MY NEW 100`000$ CAR!! | VLOG 55

Andri Ragettli’s Vlog. Professional Freeskier from Switzerland